Html Tag - Vstupné pole / input - AKO NA WEB

Html Tag - Vstupné pole / input

Slúži na vytvorenie vstupného poľa. Je celkom konfigurovateľné. Najdôležitejší je jeho atribút "type". Ten určuje akého typu bude vstupné pole.

Príklad, použite:

<input type="radioname="radio_laptopvalue="Laptoponclick="alert(this.value)" />


Najviac používané atribúty HTML tagu <a>:

type - môže nadobúdať viaceré hodnoty a tieto sú najpoužívanejšie: "button", "checkbox", "hidden", "password", "radio", "hidden", "submit", "text"

name - unikátny identifikátor, ktorý sa používa na spracovanie formuláru

value - predvolená hodnota, pri type="submit" zobrazí text v tlačidle

onclick - je JavaScritový atribút, ktorý môžeš použit aj na iné tagy. Hodnota "alert(this.value)" ti zobrazí vyskakovacie okno s hodnotou, ktorá je v atribúte "value".