02. Opakovačka z free PHP tutoriálu - premenné, podmienky, cykly, funkcie, etc. - AKO NA WEB