AKO NA WEB: Všeobecné a obchodné podmienky

Domov >> Všeobecné a obchodné podmienky

Všeobecné a obchodné podmienky

1. Základné informácie

Poskytovateľom služieb akonaweb.sk, ďalej len "Poskytovateľ" je firma:

Ing. Anton Šutiak
U Hluška, Okružná 100/15
02204 Čadca 4
Slovenská republika
IČO: 44844956
DIČ: 1081056471
IBAN: SK86 8360 5207 0042 0595 1991

Poskytovaná služba: poskytovanie vzdelávacích kurzov v oblasti informačných technológii. Ďalej len "Služba".
Účastník služby: študent, ktorý využije poskytovanú službu. Poskytovaná služba nie je prenositeľná na iného študenta. Ďalej len "Študent".

2. Definovanie poskytovanej služby

Online kurz, webinár zameraný na informačné technológie. Poskytnutie vzdelávacích materiálov na tvorbu a programovanie web stránok.

3. Povinnosti a práva poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný poskytnúť študentovi maximálny možný úžitok služby.

Poskytovateľ je povinný sprístupniť materiály a všetky potrebné informácie na plnohodnotné využitie zakúpeného kurzu a iného informačného materiálu.

Poskytovateľ má právo zmeniť obsah v prípade, že obohatí ponuku, opraví obsah, pridá funkcionalitu a skvalitní službu.

Poskytovateľ má právo zmeniť cenu, ale v prípade už zakúpeného tovaru nemá nárok na kompenzáciu už zakúpenej služby študentom.

4. Povinnosti a práva študenta

Študent nemôže preniesť službu na inú osobu, pokiaľ nie je definované inak - napr. multilicencovaná služba.

Študent má právo využívať všetky materiály v oblasti vzdelávania poskytnované poskytovateľom služby v plnom rozsahu vzhľadom na zakúpené služby.

Študent má právo odstúpiť od zmluvy podľa zákona do 14 dní od zakúpenia služby bez udania dôvodu vyplnením a odoslaním reklamačného poriadku poštou, kde dátum odstúpenia sa berie dátum podania na pošte.

5. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ je zaregistrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov ako informačný systém s možnosťou spracovania osobných údajov, vymedzených na uzavretie zmluvného vzťahu a marketingových účelov. Zakúpením služieb účastník služby súhlasí so spracovaním osobných údajov.

6. Záverečné informácie

Poskytovateľ aj študent sa riadia všetkými zákonmi danými v krajine Slovenskej republiky podľa najnovších znení obchodného zákonníka.

Všetky zmeny a iné informácie zo strany poskytovateľa a zo strany študenta sú komunikované písomnou formou alebo emailovou formou podľa vzájomne poskytnutých kontaktných informácií.